Színjáték tanszak munkaterve

Tanszakok:

Színjáték: 

Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és

 

Alapfokú Művészeti Iskola
színjáték tanszak

 

munkaterve

 

2016/2017.

„A művészeti nevelés jobbá teszi az embert.

Hogy más legyen a hozzáállás a munkához,

hogy ne rabszolgaként ismétlődő funkciókat hajtson végre

a mindennapi betevő falatért, hanem kreatív módon dolgozzon.”

                                                                       (Dr Bolberitz P

Az Alapfokú Művészeti Iskolában két tanszakon folyik művészeti nevelés a gyermekek életkori sajátosságait, testi, lelki, szellemi fejlődését figyelembe véve. A művészeti nevelés célja a gyermekek harmonikus fejlesztése, rejtett képességeik és önkifejező képességük kibontása, sokoldalú, a természettel és társadalommal összhangban élő személyiség kialakítása. A művészetekkel nevelés hozzájárul a szellemi, lelki tulajdonságok gyarapításához, az esztétikai fogékonysághoz, a fantázia, a kreativitás fejlesztéséhez.

“A művészeti tárgyak mindegyike a teljes emberré válást (azaz az értelmi és érzelmi

nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, a szocio-kulturális hátrányok

leküzdését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az

önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét próbálja a maga eszközével

segíteni…” (Nat)

A művészetekkel való foglalkozás segíti az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztését. Ezek persze nem olyan könnyen kimutathatók, ezért sokan úgy gondolják, hogy közvetlen haszna csupán azok számára van, akik a művészetet majd életpályának választják. A művészetek tantárgyai számára ezért kézenfekvő, hogy a képességek fejlesztése és nem az ismeretanyag van a pedagógiai tevékenység középpontjában.

 

A művészeti nevelés telephelye:

Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4524 Ajak, Hajnal u. 11

Tanszakok:

Grafika

Színjáték

 

 

SZÍNJÁTÉK

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására.

A képzés lehetővé teszi:

 

– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését

– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és azok színházi munka során történő alkalmazására

– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását

– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban való alkalmazását

– Drámával és színházzal kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését

– Színházi előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését

– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt

– Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását differenciált feladatokban

– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek megismerését

– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését

– A színjátéknak, mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását

 Ismertesse meg a tanulókkal:

– a csoportos improvizációs játék örömét

– a csoportos játék szabályait

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat

– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat

– az alapvető ritmushangszerek használatát

– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket

– egyes drámajátékok szabályait

Fejlessze a tanulók

 

– érzékszerveinek működését, érzékelését

– ritmusérzékét

– megfigyelő– és utánzóképességét

– mozgásos ügyességét, koordinációját

– együttműködési képességét

– hallási figyelmét

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét

– kifejezőkészségét

– helyzet felismerési képességét

– szabálytudatát

– közösségtudatát

 

Ösztönözze a tanulókat:

 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére

– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására

– a játék örömének másokkal való megosztására

 

 

 

 

1.A képzés formái:

 

előképző

1-2.

főtárgy

dráma-és színjáték

2 óra

alapfok

1-2-3.

főtárgy

dráma-és színjáték

2 óra

 

 

kötelezően válaszható

mozgás és tánc

beszéd és vers

1 óra

1 óra

 

4-5-6.

főtárgy

drámajáték

2 óra

 

 

kötelezően válaszható

mozgásgyakorlat

beszédgyakorlat

½ óra

½ óra

 

 

válaszható tantárgy

vers- és prózamondás

1 óra

 

2.Csoportok kialakítása:

 

előképző : 1 csoport

alapfok : 2 csoport

 

3.Feladataink havonkénti lebontásban:

 

Szeptember:

- A tanszak népszerűsítése az elsősök körében, tájékoztatás a művészeti nevelés előnyeiről, rendszeréről az elsős szülők számára a szülőértekezleten

- Jelentkezési lapok kiosztása az érdeklődők felé

- Csoportalakítások az életkori sajátosságokat figyelembe véve, egyeztetés az iskolánkban működő művészeti iskolákkal

- Az órák időpontjainak kijelölése a csoportokat illetően. Egyeztetés az intézmény vezetőivel, tanáraival.

- Tanmenetek átdolgozása, érvényesíttetése, dokumentációk rögzítése

- Az éves munka megtervezése,

- Kedvező színházi bérletek igényének felmérése a csoportok számára

- A hatékonyabb munka érdekében a technikai eszközök pótlása, fejlesztése

 

Október:

-A csoportokon belüli kapcsolatok építése, az együtt játszás örömének megélése

- Képességek, készségek fejlesztése a drámajátékok során

- Ifjúsági bérletek megvásárlása a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásaira /buszigénylés 2 alkalomra/

November:

- Karácsonyi színdarab kiválasztása, szerepek kiosztása, jelmezek, díszletek elkészítése Ajakon és Szabolcsbákán egyaránt.

- A „Mesés Vajdahunyadvár” Országos Gyermekszínjátszó találkozón való részvétel a három alapfokú csoporttal, 50 tanulóval. Buszigénylés.

December:

- Kedvezményes diákjeggyel színházlátogatás Budapestre az Operett Színházba.

- Karácsonyi színdarab előadása az általános iskolás tanulóinak és nevelőinek.

Január:

-A félév értékelése

- Színdarabok, dramatizált mesék keresése, megismerése, karakterek kiválasztása

-A Magyar Drámapedagógia Társaság által szervezett továbbképzésen való megjelenés. Útiköltség, részvételi díj támogattatása.

Február:

- Felkészülés a tavaszi versenyekre, találkozókra, jelmezek, kellékeke beszerzése.

- Improvizálások, gyakorlások

Március:

- Felkészülés a tavaszi versenyekre

-A bérlet 2. előadásának megtekintése Nyíregyházán /buszigénylés/

Április:

- Versenyre való felkészülés: jelmezek, kellékek, díszlet elkészítése a színpadi megjeleléshez

-A Weöres Sándor Országos Színjátszó Fesztiválon való megjelenés a megye bármely városában. /Buszigénylés és versenydíj kifizetése kb. 3 ezer forint csoportonként./

- Színházlátogatás kedvezményes jeggyel a „Diákprogram” keretében a Budapesti Operett Színházba.

Május:

- Továbbjutás esetén a regionális fordulóra való készülés, részvétel.

- Szülőértekezlet. A tanév értékelése.

- A tanévben tanultak bemutatója a szülők előtt. A leballagók jutalmazása emléklapokkal, könyvekkel mindkét tanszakon, az eredményese, kimagaslóan teljesített tanulók értékelése.

Június:

- Gyermeknapi bemutató iskolánk tanulónak, pedagógusainak

- Közös kirándulás a grafika tanszakkal: múzeum és színházlátogatás keretében. Buszigénylés.

- Az elmúlt tanév értékelése, tapasztalatok megbeszélése.

 

Ajak, 2016. szeptember 04.

 

 

 

 

Készítette: Tormáné Szabó Ilona

Képzőművészet:

Panoráma

panorama

Linkek

 

 

 

 

Sportolási lehetőségek a tornateremben

 

 

Női torna

Asztalitenisz

Teremfoci

Ajak-kupa